Pfänderschützen des Bambinoprinzenvogels

Jahr Kopf rechter Flügel linker Flügel Stoss
2019 Jonas van den Oever (14) Mats Kolster (10) Isabelle Enders (12) Hannah Enders (4)
2018 Hannah Enders (13) Mats Kolster (12) Jonas van den Oever (15) Jason van den Oever (9)
2017 Mia Oltmanns (16) Hannah Enders (12) Jason van den Oever (3) ------
Pfänder werden erst seit 2017 ausgeschossen.